OZCAR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening voor onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren. De Algemene Verordening. Gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. OZCAR zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet AVG worden verwerkt.

In deze privacyverklaring leggen wij de volgende zaken uit:

 • Welke persoonsgegevens worden door OZCAR verwerkt en waarom?
 • Van wie ontvangt OZCAR persoonsgegevens?
 • Met wie deelt OZCAR persoonsgegevens?
 • Hoe beschermt en beveiligt OZCAR persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart OZCAR persoonsgegevens?
 • Welke rechten zijn er voor iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken?

Download de Privacyverklaring (pdf, 61KB)

Welke persoonsgegevens worden door OZCAR verwerkt en waarom?

OZCAR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om deze gegevens te verzamelen of te gebruiken. In onderstaande tabel leggen we dit uit.

Waarom? Welke persoonsgegevens?
Voor het uitvoeren van de salarisadministratie (van onze opdrachtgevers en van onze eigen organisatie), het aan en afmelden bij pensioenfondsen en/of pensioenverzekeraars en het op verzoek kunnen uitvoeren van pro forma salaris berekeningen.
 • Naam (roepnaam, voorna(a)men, achternaam, initialen)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • ID-nummer
 • Burgerservicenummer
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Salarisgegevens
 • Loonbelastingverklaring
 • Toepassing Loonheffingskorting ja/nee
 • Contractduur/ duur dienstverband
 • Functie
 • Arbeidsrooster
 • Doelgroepverklaring UWV (zoals indicatie WIA/WAO, WW, jonggehandicapten, etc.  na specifieke toestemming werknemer)
 • Arbeidsovereenkomst(en)
 • Pensioenberekeningen van in te houden pensioen
 • Uitkeringen ivm ziekte en uitkeringen vanuit het UWV welke betaald worden aan de werkgever
 • Gegevens over (eventuele) kinderen en huidige en voormalige partner(s)
 • Ziekteverzuim meldingen/ verzuimdagen
 • Verlof meldingen/ verlofdagen
 • Declaratie van vakbondscontributie
  Op verzoek van werknemer kan vakbondscontributie met het loon verrekend worden. Dit levert een fiscaal voordeel op en moet als bewijsstuk in de loonadministratie bewaard worden. Het lidmaatschap van een vakbondscontributie is een ‘bijzonder persoonsgegeven’
 • Loonbeslagen (worden bewaard zolang het loonbeslag duur).
 • Van toepassing zijnde pensioenfonds
 • Indicatie gemoedsbezwaard (indien van toepassing)
Voor het verwerken van onkosten declaraties.
 • Voor- en achternaam
 • IBAN-nummer
 • Declaratie gegevens
Voor het verwerken van facturen van ZZPers.
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • IBAN-nummer
 • Factuur gegevens
Voor het verwerken van vrijwilligers vergoedingen.
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • IBAN-nummer
 • Vrijwilligers vergoeding
Ten behoeve van contact per e-mail en/of telefoon.
 • Gegevens die je verstrekt in (elektronische) correspondentie en telefonisch contact
 • Contactgegevens zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Met wie deelt OZCAR persoonsgegevens?

OZCAR gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. We geven deze alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, kan het zijn dat we gegevens moeten uitwisselen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld met de belastingdienst of een pensioenfonds. Indien de verstrekking van persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, stelt OZCAR deze aan deze derden ter beschikking onder de door OZCAR opgestelde voorwaarden en in overeenstemming met de wet AVG.

De belangrijkste partijen waar wij gegevens mee kunnen delen zijn:

 • IT(security)-leveranciers;
 • Huidige, voormalige en toekomstige werkgever(s);
 • Accountants ten behoeve van de controle van de jaarrekening;
 • Toezichthouders;
 • UWV;
 • Belastingdienst;


Hoe beschermt en beveiligt OZCAR jouw persoonsgegevens?

OZCAR neemt voortdurend passende maatregelen om deze te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen. Wij verlangen van onze (software)leveranciers en partners ook dat zij deze gegevens op passende wijze beschermen.

En er zijn allerlei regels en afspraken waar wij ons aan houden om de persoonsgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld over hoe onze medewerkers moeten werken, zodat deze vertrouwelijk blijven.

 1. OZCAR heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkene te beschermen tegen verlies of beschadiging.
 2. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.
 3. Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken. Dit geldt ook als hun werkzaamheden vragen om de gegevens uit noodzaak te verstrekken. Bijvoorbeeld aan nabestaanden bij overlijden van een deelnemer. Uiteraard zal vóór het verstrekken van gegevens aan nabestaanden de identiteit van de nabestaanden worden vastgesteld.

 

Hoe lang bewaart OZCAR persoonsgegevens?

OZCAR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, tenzij OZCAR wettelijk verplicht is persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Zo worden bijvoorbeeld de volledige financiële administraties van onze opdrachtgevers en onze eigen organisatie, inclusief de betreffende persoonsgegevens, zeven jaar bewaard.

 

Welke rechten heb je onder de AVG?

De AVG kent verschillende rechten toe aan iedereen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden.

Indien je een beroep wil doen op jouw rechten onder de AVG, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@ozcar.nl. OZCAR zal binnen vier weken reageren op jouw beroep. Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, kun je ook telefonisch contact opnemen met Marc Meijer op 06-24256599.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van jouw werkgever, klant of leverancier, zul je jouw rechten altijd eerst bij deze partij kenbaar moeten maken. Pas naar aanleiding van hun verzoek mogen wij pas actie ondernemen.

Recht van inzage van persoonsgegevens
Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Als OZCAR jouw salarisadministratie voert en je wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben? Log dan in op jouw eigen NMBRS omgeving. Daar vind je alle persoonsgegevens die we nodig hebben voor de salarisverwerking. Maar ook bijvoorbeeld voor het betalen van onkostendeclaraties. Als je als ZZPer facturen naar onze opdrachtgevers of naar ons hebt verstuurd, bewaren we deze facturen digitaal. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten inzake vrijwilligers vergoedingen.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Hebben wij persoonsgegevens van je die niet (meer) kloppen? Dan kun je ze altijd vragen om deze te laten wijzigen.

Bezwaar recht op gegevens wissen
In specifieke situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen. Stuur ons hiertoe een verzoek per e-mail. Wij zullen dat verzoek uitvoeren, tenzij er een wettelijke plicht (zoals een bewaartermijn) geldt om deze persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
In specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van jouw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar
In specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat OZCAR jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Functionaris voor de gegevensbescherming

OZCAR heeft geen aparte functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. De directie ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van OZCAR. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat gepubliceerd op onze website: www.ozcar.nl.